kramann.info
© Guido Kramann

Login: Passwort:


7.5 Dämpfungsgrad eines linearen Systems

7.5 Damping degree of a linear system (EN google-translate)

7.5 Stopień tłumienia układu liniowego (PL google-translate)

Auslegung

Bild 7.5-1: Auslegung

Dämpfungsgrad

Bild 7.5-2: Dämpfungsgrad

Technisch stabil.

Bild 7.5-3: Technisch stabil.