kramann.info
© Guido Kramann

Login: Passwort:


3 Beispielprojekt zur Entwicklung einer Android-App

3 Example project for developing an Android app (EN google-translate)

3 Przykładowy projekt do tworzenia aplikacji na Androida (PL google-translate)

Bei dem nachfolgenden Projekt geht es darum eine Echo-App für den Google-Play-Shop herzustellen.

The following project is about an echo app for the Google Play Store.

Poniższy projekt dotyczy aplikacji echo w Sklepie Google Play.

Dieses Musikertool soll dazu dienen, über den Mikrofoneingang hereinkommende Signale um eine einstellbare Verzögerungszeit später kontinuierlich wiederzugeben.

This music tool should serve to enter via the microphone input Signals to reproduce continuously at an adjustable delay time later.

To narzędzie muzyczne powinno służyć do wejścia przez wejście mikrofonowe Sygnały odtwarzane w sposób ciągły z regulowanym opóźnieniem później.

Die Verzögerungszeit soll im Größenbereich einiger Sekunden liegen, was es von einem Nachhall deutlich unterscheidet.

The delay time should be in the size range of a few seconds, which it clearly distinguishes it from a reverberation.

Czas opóźnienia powinien być w zakresie wielkości kilku sekund, które wyraźnie odróżnia ją od pogłosu.

Der Sinn dieses Tools soll vielmehr darin liegen, alleine einen Kanon zu musizieren, sich also selber zu begleiten.

The purpose of this tool is rather to play alone a canon, So to accompany yourself.

Celem tego narzędzia jest raczej odgrywanie w pojedynkę kanonu, Tak więc, aby towarzyszyć sobie.

Entsprechende Techniken wurden und werden vor allem in der Neuen Musik angewendet. Dabei wird typischerweise ein gelooptes Tonband verwendet.

Corresponding techniques have been and are mainly used in New Music. Typically, a looped tape is used.

Odpowiednie techniki były i są stosowane głównie w Nowej Muzyce. Zazwyczaj używana jest zapętlona taśma.

Die hier dokumentierte Umsetzung soll ersatzweise als Musterlösung für die gestellte GPS-Aufgabe gelten, einfach, um nicht exakt das Gleiche darzustellen, was als Aufgabe gefordert war.

The implementation documented here should be used as a model solution for the Asked GPS task, simple, not exactly the same thing to present what was required as a task.

Wdrożona dokumentacja powinna być używana jako modelowe rozwiązanie dla Zadawane zadanie GPS, proste, a nie dokładnie to samo przedstawić to, co było wymagane jako zadanie.

tapeecho - Kurzbeschreibung

tapeecho - short description

tapeecho - krótki opis

tapeecho is a software realization of a tape echo without fed back into the pre-echo signal.

tapeecho is a software realization of a tape echo without fed back into the pre-echo signal.

tapeecho to programowa realizacja echa taśmy bez powrotu do sygnału przed echa.

By using the headphone stereo output of the mobile device two audio outputs with variable different delay relative to the microphone input can be realized.

By using the headphone stereo output of the mobile device two audio outputs with variable different delay relative to the microphone input can be realized.

Za pomocą wyjścia słuchawkowego stereo urządzenia mobilnego dwa wyjścia audio z można zrealizować różne opóźnienia względem wejścia mikrofonowego.

tapeecho is made for purposes of experimental music or just to make it possible for one musician to perform canon music with up to three voices.

tapeecho is made for purposes of experimental music or just to make it possible for one musician to perform canon music with up to three voices.

tapeecho jest stworzony do celów muzyki eksperymentalnej lub po prostu do umożliwić muzykowi wykonywanie muzyki kanonicznej z trzema głosami.

In combination with active loudspeaker boxes techo can be used as a very mobile tool for life electronic music.

In combination with active loudspeaker boxes techo can be used as a very mobile tool for life electronic music.

W połączeniu z aktywnymi skrzynkami głośnikowymi techo może być używane jako bardzo mobilne narzędzie do życia elektronicznej muzyki.

WARNING: When using tapeecho an inappropriate positioning of microphones and loudspeakers or an extreme amplification may cause audio feedback.

WARNING: When using tapeecho an inappropriate positioning of microphones and loudspeakers or an extreme amplification may cause audio feedback.

OSTRZEŻENIE: Podczas używania taśmy klejącej niewłaściwe ustawienie mikrofonów i głośników lub ekstremalne wzmocnienie może powodować sprzężenie audio.