kramann.info
© Guido Kramann

Login: Passwort:


5 Verwendung der Zusatz-Bibliothek oscP5 zur Übertragung musikalischer Parameter über W-LAN

5 Use of the additional library oscP5 for the transmission of musical parameters via W-LAN (EN google-translate)

5 Wykorzystanie dodatkowej biblioteki oscP5 do transmisji parametrów muzycznych przez W-LAN (PL google-translate)

Einerseits arbeitet die Wellenfeldsynthese-Anlage des i2audiolab mit OSC, um von externen Geräten Informationen zu empfangen, wo in der Hörebene Audioquellen zu positionieren sind.

On the one hand, the i2audiolab's Wave Field Synthesis facility uses OSC to switch from external devices receive information about where in the listening level audio sources too are positioning.

Z jednej strony, synteza Wave Field i2audiolab wykorzystuje OSC do przełączania się Urządzenia zewnętrzne otrzymują informacje o tym, gdzie w źródłach dźwięku na poziomie odsłuchu są pozycjonujące.

Andererseits läßt sich OSC auch verwenden, um unter verschiedenen Android-Geräten Daten auszutauschen, seien es geometrische oder musikalische Parameter, um eine Performance zu synchronisieren.

On the other hand, OSC can also be used to run on different Android devices To exchange data, be it geometric or musical parameters, um to synchronize a performance.

Z drugiej strony, OSC może być również używany do uruchamiania na różnych urządzeniach z systemem Android Do wymiany danych, czy to parametrów geometrycznych czy muzycznych, um aby zsynchronizować wydajność.

Beides ist reibungsfrei möglich, indem verschiedene Ports für die jeweiligen Verbindungen benutzt werden.

Both are possible without friction by adding different ports for each Connections are used.

Oba są możliwe bez tarcia przez dodanie różnych portów dla każdego Połączenia są używane.