kramann.info
© Guido Kramann

Login: Passwort:


5 Übung - Processing kennenlernen / Processing benutzen

5 Exercise - Getting to Know Processing / Using Processing (EN google-translate)

5 Ćwiczenie - Zapoznanie się z przetwarzaniem / wykorzystaniem przetwarzania (PL google-translate)

Aufgabe 1
Task 1
Zadanie 1

Gehen Sie die verschiedenen Testbeispiele aus den Libraries durch (File -> Examples).

Go through the different test examples from the libraries (File -

Przejrzyj różne przykłady testów z bibliotek (plik -

Aufgabe 2
exercise 2
Zadanie 2

Schreiben Sie eine Processing und eine Mikrocontroller-Anwendung, um Parameter beim AV zu setzen, dieses zu steuern, als auch Daten vom AV zu empfangen.

Write a Processing and a microcontroller application to set AV parameters, to control this, as well as to receive data from the AV.

Napisz Przetwarzanie i aplikację mikrokontrolera, aby ustawić parametry AV, kontrolować to, a także otrzymywać dane z AV.

Ziel soll es dabei sein, eine komfortable Umgebung für regelungstechnische Experimente zu erhalten.

The aim should be to obtain a comfortable environment for control experiments.

Celem powinno być uzyskanie komfortowego środowiska do eksperymentów kontrolnych.

Aufgabe 3
Task 3
Zadanie 3

Denken Sie über eine automatisierte Regler-Parameter-Optimierung mit HIL nach, bei der das AV, Processing, die serielle Verbindung und eine USB-Kamera zum Einsatz kommen.

Consider using an automated controller parameter optimization with HIL in which AV, processing, serial connection and a USB camera are used.

Rozważ zastosowanie automatycznej optymalizacji parametrów sterownika za pomocą HIL, w której Wykorzystywane są AV, przetwarzanie, połączenie szeregowe i kamera USB.

Testen Sie einzelne Teilaspekte Ihrer Idee.

Test individual aspects of your idea.

Przetestuj indywidualne aspekty swojego pomysłu.